loading

1396/11/11
آئین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

آئین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

 

در راستای توسعه اشتغال و کسب و کارهای سال ۱۳۹۶ بخش کشاورزی از طریق برنامه اشتغال فراگیر و قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ، برنامه اشتغال فراگیر و دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ گردید. 

پیوست