بازدید دانشجویان و اساتید دانشکده شیمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری

بازدید دانشجویان و اساتید دانشکده شیمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری

بازدید دانشجویان و اساتید دانشکده شیمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری