اخبار

اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم

مدیران محترم واحدهای فناور
لطفا فرم اطلاعات جامع شرکتها را از محل "اتوماسیون اداری/فرمهای درخواست/اطلاعات جامع شرکتها" تا تاریخ 96/1/25 ارسال فرمائید.
تکمیل و ارسال این فرم برای عقد قرارداد سال آینده ضروری می باشد.
مدیریت پارک علم و فناوری

1395/12/23