اخبار

تکمیل فرم گزارش جامع عملکرد واحدها و هسته های فناور

تکمیل فرم گزارش جامع عملکرد واحدها و هسته های فناور

کلیه واحدها و هسته های فناور، فرم گزارش جامع عملکرد را از قسمت منوی جذب و پذیرش وب سایت تهیه نموده و بعد از تکمیل آن بصورت تایپ شده، در موعد مقرر، به دفتر پارک تحویل نمایید.

1394/06/31