اهداف پارک

  • فراهم كردن بسترهاي لازم براي استقرار واحدهاي فناور و شركت‌هاي دانش‌بنيان ؛
  • کمک به افزایش اشتغال فاخر دانش‌آموختگان دانشگاه؛
  • توانمندسازي اقتصادي و افزايش رقابت‌پذيري واحدهاي فناور در زمینه فعالیت پارک؛
  • توسعه كارآفريني و حمايت از ايجاد و توسعه واحدهاي فناور نوپا و نوآور در زمينه فعالیت پارک؛
  • توسعه فناوري و نوآوري و حمايت از ايجاد و توسعه كسب و كارهای دانش‌بنيان؛
  • تجاري‌سازي نتايج تحقيقات و ثروت‌آفرینی مبتنی بر علم و فناوری؛
  • ايجاد ارتباط مراكز علمي و پژوهشي دانشگاه با بخش‌هاي اقتصادي جامعه؛
  • انتقال، جذب و كسب دانش فني و سرمايه‌هاي داخلي و بين‌المللي.