وبینار آموزشی ارزشگذاری فناوری

وبینار آموزشی ارزشگذاری فناوری

وبینار آموزشی ارزشگذاری فناوری

زمان برگزاری وبینار  3 خرداد 1400 ساعت 9 صبح الی 13


لینک ثب‌نام:  https://wms.kgut.ac.ir/login/index.php