شرایط پذیرش در مرحله رشد مقدماتی

  • پایان یافتن مراحل پژوهش 
  • معرفی محصول و داشتن نمونه اولیه
  • داشتن تیم‌کاری با افراد متخصص مرتبط با موضوع
  • داشتن برنامه‌کاری مشخص برای دوره شش ماهه استقرار در دوره رشد مقدماتی 
  • انطباق نیازهای انجام کار با شرایط پارک و متقاضی 
  • آمادگی برای حرکت بسمت ساختار حقوقی 
  • معرفی مزیت های محصول نسبت به رقبای موجود به منظور گرفتن سهم از بازار