توان‌سنج فیبرنوری( نسخه دستی)

محصول دانش بنیان – اندازه گیری توان دریافتی فیبرنوری – اندازه گیری افت فیبرنوری – نمایش افت و خیز زمانی توان دریافتی