خدمات طراحی مهندسی

با استفاده از ابزارهای پیشرفته نرم‌افزاری، می‌توان مدل‌های دوبعدی و سه‌بعدی دقیقی از قطعات، محصولات، سازه‌ها و مکانیزم‌ها ایجاد کرد. این مدل‌ها می‌توانند برای کاربردهای گوناگونی مانند نمونه سازی سریع و شبیه سازی عملکرد سیستم استفاده شوند