شرایط پذیرش در مرحله رشد

  • داشتن شخصیت حقوقی  به ثبت رسیده 
  • معرفی محصول دارای مجوز  از مرجع ذی ربط
  • معرفی مجوزهای دریافت شده 
  • سازمان کاری ایجاد شده ( نیروی انسانی ، مالی و... )
  • داشتن تیم‌کاری با افراد متخصص مرتبط با موضوع
  • تحلیل بازار همراه با مدل تجاری 
  • داشتن برنامه‌ کاری مشخص  مکتوب   
  • انطباق نیازهای انجام کار با شرایط پارک و متقاضی 
  • امکان تامین اعتبار برای این دوره 
  • بازار دست یافته تا کنون