شرایط پذیرش در مرحله تحقیق و توسعه

  • واحد تحقیق و توسعه دارای مجوز رسمی تحقیق و توسعه از وزارت صنایع،  مصوب بالاترين مرجع در چارت سازمان مادر ، شركت خصوصي ثبت شده وابسته به سازمان مادر   
  • داشتن برنامه کاری مصوب در سازمان مادر برای تحقیق و توسعه  
  • تعریف محور فعالیت‌های تحقیق و توسعه در امتداد فعالیتهای اصلی سازمان مادر
  • داشتن حداقل دو نفر نيروي تمام وقت با مدرک كارشناسي به بالا و تأمین و حمایت آنها از طرف سازمان مادر برای استقرار 
  • انجام بخش اعظم فعالیتهای تحقیق و توسعه، از جمله مطالعات، محاسبات، مدلسازی و احتمالاً نمونهسازی و آزمونها و ... در محل پارک (تخصیص محل استقرار در پارک صرفاً به فعالیتهای تجاری و ارتباطی قابل قبول نبوده و ادامه حضور واحد تحقیق و توسعه را ناموجه مینماید).
  • وجود گردش مالی مناسب در سازمان مادر 
  • حمایت سازمان مادر از واحد تحقیق و توسعه 
  • معرفی طرح تحقیقاتی مورد نظر برای اجرا در سال اول