شرایط پذیرش در مرکز نوآوری

  • حمایت از نتایج پژوهشی وموضوعات پایان نامهها  با رویکرد تجاری سازی  
  • داشتن ایده ‌کاری منتج به محصول با جنبه‌های اقتصادی
  • اتمام مرحله پژوهشی 
  • داشتن برنامه اولیه برای انجام کار
  • آمادگی برای تشکیل تیم کاری
  • آمادگی برای حرکت به سمت ساختار حقوقی