ریاست پارک

دکتر سید احسان ندایی اسکویی

دكتري فيزيک ماده چگال، دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

عضو هيات علمي، دانشكده فيزيک، دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان