مراحل پذیرش

  1. ثبت درخواست پذیرش و تکمیل کاربرگ تقاضای اولیه به همراه فایل پاورپوینت ارائه در وب سایت پارک
  2. برگزاری جلسه مصاحبه اولیه (پیش کمیته)
  3. برگزاری جلسه مصاحبه نهایی (کمیته پذیرش)
  4. تکمیل مدارک نهایی
  5. طرح موضوع در شورای فناوری
  6. تخصیص فضای استقرار