loading

1397/02/05
سمپاشی گل های ساختمان پارک

سمپاشی گل های ساختمان پارک

 

سمپاشی گل های ساختمان پارک روز پنج شنبه 6 اردیبهشت ماه 1397 انجام خواهد شد. لذا توصیه می شود جهت حفظ سلامتی و استنشاق نکردن سم گیاهان، حدالاامکان کارکنان شرکت های مستقر در پارک در ساعات سمپاشی در سالن حضور نداشته باشند.

همچنین شرکت ها می توانند گل هایی که در واحدها نگه داری می کنند جهت سمپاشی در سالن قرار دهند.