loading

1396/11/15
سخنرانی با موضوع

سخنرانی با موضوع " ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي ﻓﻨﺎوري در اﺳﺘﺎرﺗﺎپ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ " توسط آقای مهندس آرش دیانتی، مشاور و مربی پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

 

به اطلاع می رساند در راستای همکاری نزدیک­تر پارک علم و فناوری با دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، جهت توسعه دانش تجاری‌سازی فناوری، سخنرانی با موضوع " ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﻓﻨﺎوری در اﺳﺘﺎرﺗﺎپ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ " توسط آقای مهندس آرش دیانتی، مشاور و مربی پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان انجام خواهد شد.

این برنامه در چهارچوب «مدرسه آموزش ویژه فیزیک» که هر ساله به منظور آشنایی دانشجویان سال‌های آخر دوره کارشناسی فیزیک با زمینه‌های جدید پژوهشی در فیزیک، برگزار می گردد، اجرا خواهد شد.

سخنرانی ایشان مورخ 18 بهمن‌ماه سال 1396 در ساعت 9:45 - 10:45 برگزار می شود لذا از تمامی دانشجویان، اساتید علاقمند به حوزه‌ء کسب و کار، فناوران مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و سایر علاقمندان دعوت می‌شود در این سخنرانی حضور بهم رسانند.

چیکده سخنرانی:

در ایرانِ مـا هـر از گـاهی اصـطلاح یا عـبارتی خـوش رنـگ و لـعاب، مـد شـده و بـر سـر زبـان‌هـا می‌افـتد و پـس از چـندی نـخ نـما می‌شـود و نـه تـنها کارکرد اولیه خـود را نـدارد بلکه در عـمل جـنبه فکاهی می‌یابـد! از این دسـت عـبارات کم نـداریم؛ بـرای مـثال می‌تـوان بـه کارآفـرینی، ارتـباط بـا صـنعت، اسـتارتـاپ، دانـشگاه کارآفـرین، نـخبه، دانـش‌بنیان، تـجاری‌سازی و غیره اشـاره کرد که دوره‌ای بـا شـدت و حـدت بـر سـر زبـان‌هـا می افـتند و جـملات قـصار و انـشاءهـای حـماسی از طـرف مسئولین در مـورد لـزوم این‌ها و کارکردهای خـارق العاده‌شـان ایراد می‌گردد، ولی سـرانـجام، هـمه بی‌خـاصیت و بی‌فـروغ گوشه‌ای رهـا می‌شـونـد که گـویی از اول و ذاتـاً اینگونـه هسـتند و در مـمالک مترقی، این‌ها معنی، مفهوم و کاربرد دیگری دارند که باعث پیشرفت ایشان گردیده و می‌گردد.

 در این سـخنرانی بـا تکیه بـر مـفاهیم اصلی کارآفـرینی و اسـتارتـاپ دانـشگاهی و تشـریح کارکرد عملیاتی این مـفاهیم، بـا تـأکید بـر مـثال‌هـای مـوفـق عملی که در داخـل کشور و محیط کسب و کار مـوجـود ایران انـجام گـردیده و بـر پـایه تجـربیات شخصی سـخنران اسـتوار اسـت، سعی شـده مـخاطبین دانـشگاهی در محیطی صمیمی ضـمن درك مـفهوم دقیق این اصـطلاحـات، که مـتاسـفانـه مـشاهـده شـده بـا بـرداشـت‌هـای عـمومی از این مـفاهیم مـتفاوت اسـت، راهکار استفاده از این مفاهیم برای تجاری سازی ایده‌ها و خلق ارزش و ثروت را دریابند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت مدرسه مراجعه نمایید.