اخبار

 برگزاری همایش تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در قزاقستان

برگزاری همایش تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در قزاقستان

2 اسفند ماه( 2018/02/21) به مدت 3 روز شهر آلماتی - قزاقستان

پوستر

1396/11/15