اخبار

مرکز مبادلات فناوری ایران - قزاقستان

مرکز مبادلات فناوری ایران - قزاقستان

همایش تخصصی فناوری تجاری 

تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

 2 اسفند ماه به مدت 3 روز شهر آلمان-  قزاقستان

دانلود پوستر

1396/10/09