loading

1396/05/25
تایید صلاحیت شرکت های دانش بنیان جهت ارجاع کارهای پژوهشی از سوی هیئت وزیران ابلاغ شد

تایید صلاحیت شرکت های دانش بنیان جهت ارجاع کارهای پژوهشی از سوی هیئت وزیران ابلاغ شد

 

بر اساس مصوبه شماره 39021/ ت 53728 ه مورخ 04/04/96 هیئت محترم وزیران، تائیدیه شرکت های دانش بنیان صادره از کارگروه موضوع ماده (3 ) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات، به منزله گواهی نامه صلاحیت برای ارجاع کارهای پژوهشی تلقی می گردد و دستگاه های اجرایی مجاز به ارجاع کارهای پژوهشی به شرکت های دانش بنیان هستند.
با این مصوبه مسیر ارجاع کارهای پژوهشی از سوی دستگاه های اجرایی به شرکت های دانش بنیان هموارتر شده است و خصوصا در برخی موارد که ساخت تجهیزات و توسعه فناوری ها برای اولین مرتبه در کشور انجام می شود، استفاده از بودجه های پژوهشی بسیار راهگشا خواهد بود و به افزایش توانمندی ساخت داخل کمک می کند.

پیوست