اخبار

درگاه تجاری سازی فناوری

درگاه تجاری سازی فناوری

درگاه تجاری سازی فناوری به نشانی  TCPORTAL.IR  در معاونت نوآوری، تجاری سازی و انتقال فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران طراحی و راه اندازی شده است.

1395/09/14