loading

1394/08/20
اصلاح قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

اصلاح قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

 

ماده (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات بصورت زیر اصلاح شده:

" ماده 9 - به منظورایجاد و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقردر پارکهای علم و فناوری و شهرکهای فناوری در جهت انجام ماموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند."

لذا واحدهای پژوهش و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری، از مزایای مناطق آزاد در خصوص هرگونه عوارض برخودار هستند .