اخبار

نیرو گستر ویانا

مدیر عامل:
اصغر فاضلی
زمینه فعالیت:
سیستم های هوشمند کنترل سطح آب
تلفن:
همراه:
ایمیل:
rojan.pajooh@chmail.ir
وب سایت:

 

صنایع شیمیایی پارس مروار

مدیر عامل:
طاهر تیموری
زمینه فعالیت:
تولید ترکیبات شیمیایی بر پایه مس
تلفن:
02433154101
همراه:
ایمیل:
وب سایت:

 

ریز کاوان منابع زمین

مدیر عامل:
محسن برزگر گروسی
زمینه فعالیت:
مطالعات و انتقال دانش و فناوری و تهیه استانداردهای دستگاه های آزمایشگاهی در حوزه زمین شناسی
تلفن:
02433415217
همراه:
ایمیل:
Georesource.11169@Gmail.com
وب سایت:

 

علوم و فناوری‌های نوین زنجان

مدیر عامل:
یوسفعلی عابدینی
زمینه فعالیت:
نرم‌افزارهای شبیه‌ساز هواشناسی کاربردی و آزمایشگاهی
تلفن:
همراه:
ایمیل:
وب سایت:

 

فناوری نانو مقیاس سبز

مدیر عامل:
نوید عالی نژادیان
زمینه فعالیت:
تولید نانو مواد (با اولویت نانومواد پایه کربنی و مشتقات آن در گام اول)
تلفن:
همراه:
ایمیل:
Green_nanotechnology@outlook.com
وب سایت: